Privacyverklaring

Theater Lampegiet (hierna: “het Theater”) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Theater De Lampegiet, Kerkewijk 10, 3901 EG Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41182257.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Het Theater verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren en/of verwerken van reserveringen en de verkoop van theaterkaartjes en andere producten;
• Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om klanten nader te kunnen informeren met betrekking tot een voorstelling waarvoor de klant een kaart heeft gereserveerd en/of gekocht;
• Voor marketing activiteiten van het Theater, meer specifiek om klanten te kunnen informeren over het Theater, de voorstellingen van het Theater en andere producten en diensten van het Theater;
• Om nieuwsbrieven toe te kunnen sturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• Voor klanttevredenheidsonderzoek met het oog op programmering en het bepalen van doelgroepen;
• De naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die het Theater met u sluit en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het Theater en van haar klanten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vraagt het Theater toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens; bron
Het Theater verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.
Het Theater verkrijgt de persoonsgegevens meestal omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt bij de aankoop van een kaartje voor een evenement van het Theater. U verstrekt uw persoonsgegevens die essentieel zijn voor de verkoop (deze zijn verplicht) en eventueel verstrekt u andere (niet verplichte) persoonsgegevens.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Het Theater deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen mede worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit het Theater in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door het Theater niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

7. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.
Op onze websites worden cookies gebruikt voor verschillende doeleinden.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk. Om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website, maken we onder meer gebruik van dit soort cookies. Deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van de site en kunnen niet worden uitgezet.

Tracking cookies
De website van Theater Lampegiet maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

8. Uw rechten
U hebt het recht om het Theater te verzoeken inzage in uw gegevens te verschaffen. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om het Theater te verzoeken om de gegevens te wissen.
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met het Theater per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Het Theater neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Het Theater houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u per e-mail contact opnemen met het Theater via: AVGinfo@lampegiet.nl of schriftelijk via: Stichting Theater De Lampegiet, Kerkewijk 10, 3901 EG Veenendaal.